BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Dili Araşdırma Tarixi

Dili Araşdırma Tarixi

Xınalıq dili haqqında araşdırma tarixi

İlk Xınalıq dili araşdırmaları 19cu əsrin ortalarına aiddır. 1895-ci ildə, alman Rus ordusunun general leytenant, ↗Roderich von Erckert, o sahədə hərbi fəaliyyət edərkən ilk Qafqaz dil materialları yığmış, 40`dan çox Qafqaz dilləri üçün, onların birisi Xınalıq dili olaraq, 545 sözü daxil edən bir söz siyahısını, bundan əlavə mətn nümunələrini və qısa qramatika təsvirləri təmin etmişdir (Roderich von Erckert [1895]: Die Sprachen des Kaukasischen Stammes. Alfred Hölder K.u.K Hof- und Universitätsbuchhändler, Wien).

1928-ci ilində Alman dilşunas və etnoloq ↗Adolf Dirr „Qafqaz dillərin öyrənməsinə giriş“ kitabında (səh. 300-318) Xınalıq dili üçün bir az daha dəqiq yazılmış qısa qramatika təsviri təmin etmişdir (Adolf Dirr [1928]: Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, Verlag der Asia Major, Leipzig). Bu kitabda cəmi 35 Qafqaz dilin qrammatiqa təsviri var.

Çeçen dilşunas ↗Yunis D. Deşeriyev 1959-cu ilində Xınalıq dili haqqında ilk ətraflı qramatika kitabı yazmışdır (Desheriev Ju. D. [1959]: Qramatika Xinalugskogo yazyka. İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva). Bu qramatika kitabında qısa mətn və ibarə toplusu da var. Biz bunları müasir Xınalıq əlifbasın çevirdik və ↗Azərbaycan dilinə tercümə etdik.

Digər qarmatika kitabı Rus dilşunas ↗Kibrik və onun komandasının tərəfindən 1972-ci ildə nəşr olmuşdur. Bu günə kimi, bu kitab Xınalıq dili üçün ən vacib istinad edilən qramatika kitabı sayılır (Kibrik A.E., Kodzasov S.V., Olovyanikova İ.P. [1972]: Fragmentı Qramatiki Xinalugskogo Yazıka, İzdatel‘stvo Moskovskogo Universiteta). Geniş çeşiddə dəqiq fonetik əlifba ilə yazılan mətn nümunələi təmin edir. Biz bunları müasir Xınalıq əlifbasına çevirdik və ↗Azərbaycan dilinə tərcümə etdik.

1985-ci ilində Dağıstanlı dilşunas ↗Kerim R. Kerimov “Xınalıq dilindəki fel” haqqında doktor tezisi yazmışdır (Kerimov K. R. [1985]: Glagol Xinalugskogo Jazyka. Dagestanskij Filial AN SSSR, Maxaçqala).

İlk etraflı lüğət Dağıstanlı dilşunas ↗F.A. Ganiyeva tərəfindən 2001-ci ildə nəşr olunmuşdur (Ganieva, F.A. [2001]: Xinalugskiy-russkiy slovar, Maxachqala). Bu lüğətində, Ganiyeva geniş çeşiddə atalar sözləri olaraq nümunə cümlələrini təmin edərək, bu xüsusi ədəbiyyat növünü saxlamağa kömək etmişdir. Biz bu atalar sözlərini müasir Xınalıq əlifbasın çevirdik və ↗Azərbaycan dilinə tercümə etdik.

Bu əsas kitablardan əlavə, Xınalıq dili haqqında geniş çeşiddə məqalələr yazılımışdır:

Алексеев М. Е. Хиналугский язык // Языки мира: Кавказские языки/ РАН, Ин-т языкознания/ Отв. ред. М.Е.Алексеев. М.: Academia, 1999. – С. 460-9.

Барулин А.Н. Система неличных местоимений в хиналугском языке // Программа и тезисы 5 межвузовской студенческой конференции по структурной и прикладной лингвистике. МГУ, 1971. – С. 11-3.

Барулин А.Н., Городецкая Л. Показатели ориентации движения в глаголах хиналугскoго языкa // Программа и тезисы 5 межвузовской студенческой конференции по структурной и прикладной лингвистике. МГУ, 1971. – С. 13-5.

Гамидов А. И. О характере контакта азербайджанского языка с будухским и хиналугским языками // тез. докл. и сообщ. конф. по вопр. взаимоотношения и развития языков Закавказья. Ереван, 1977. – С. 16-8.

Гамидов А.И. Система послелогов в будухском и хиналугском языках // Вoсьмaя рeгиoнaльнaя нaучнaя сeссия пo изучeнию систeмы и истoрии ибeрийскo-кaвкaзских языкoв. Систeмa прeвeрбoв и пoслeлoгoв: Тeзисы дoклaдoв. 20-22 июня 1979. Чeркeсск, 1979. – С. 69-70.

Гамидов А. И. Азербайджанские заимствования в будухском и хиналугском языках: Актуальные проблемы дагестанско-нахского языкознания. Сборник статей. Мх.: Ин-т языкознания АН СССР; ИИЯЛ Даг. ФАН СССР, 1986. Баку. – 24 с.

Ганиева Ф.А. О прeвeрбной системе хиналугскoго языкa //  Вoсьмaя рeгиoнaльнaя нaучнaя сeссия пo изучeнию систeмы и истoрии ибeрийскo-кaвкaзских языкoв. Систeмa прeвeрбoв и пoслeлoгoв: Тeзисы дoклaдoв. 20-22 июня 1979. Чeркeсск, 1979. – С. 82.

Ганиева Ф.А. Редукция ауслаутных согласных в хиналугском языке// Матеpиалы сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований в Дагестане в 1978-1979 гг. Тез. докл. Мх., 1980. – С. 73-4.

Ганиева Ф.А. К вопросу о редукции ауслаутных согласных в хиналугском языке// Фонетическая система дагестанских языков. Мх., 1981. – С. 117-21.

Ганиева Ф. А. Названия животных в хиналугскoм языке // Отраслевая лексика дагестанских языков: Материалы и исследования. Мх.: ИИЯЛ, 1984. – С. 104-11.

Ганиева Ф.А. Некоторые вопросы системы склонения хиналугского языка // Пaдeжный сoстaв и систeмa склoнeния в кaвкaзских  языкaх. Мх., 1987. – С. 196-200.

Ганиева Ф. А. К характеристике микротопонимов хиналугцев // Дагестанская ономастика: Материалы и исследования/ ИИЯЛ ДНЦ АН СССР. Мх., 1991. – С. 88-93.

Ганиева Ф. А. Об одном словообразовательном суффиксе имен существительных в хиналугском языке // Семантика языковых единиц разных уровней. Выпуск 1: Материалы межвузовской научной конференции, посв. 65-летию Даг. гос. университета. Мх., 1996. – С. 11.

Ганиева Ф. А. Микротопонимия хиналугцев // Дагестанская ономастика: Материалы и исследования. Вып. 2/ ИЯЛИ ДНЦ РАН. Мх., 1996. – С. 58-66.

Ганиева Ф. А. Из хиналугской антропонимии // Дагестанская ономастика: Материалы и исследования. Вып. 2/ ИЯЛИ ДНЦ РАН. Мх., 1996. – С. 97-100.

Ганиева Ф.А. Множественное число в хиналугском языке // Материалы международного симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения Арнольда Степановича Чикобава. Тб.: Картули эна, 1998. – С. 158-9.

Ганиева Ф. А. Влияние русского языка на хиналугский // Вопросы русского и сопоставительного языкознания. Вып. 1. Материалы межвузовской научно-практической конференции «Русский язык и кавказские языки: вопросы функционирования и сопоставительного исследования». Махачкала: ДГУ, каф. рус. яз., 2001. – С. 91-2.

Ганиева Ф. А. Семантическое освоение русских заимствований в хиналугском языке // Вопросы русского и сопоставительного языкознания. Вып. 1. Материалы межвузовской научно-практической конференции «Русский язык и кавказские языки: вопросы функционирования и сопоставительного исследования». Махачкала: ДГУ, каф. рус. яз., 2001. – С. 11.

Дешериев Ю. Д. Хиналугский язык // Языки народов СССР. Т.IV.  Иберийско-кавказские языки. М.: Наука, 1967. – С. 659-75.

Дешериев Ю.Д. Фонетические процессы в системе грамматических классов хиналугского языка // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси 1974. – С. 158-66, рез.груз. 166-7, англ. 167-8.

Керимов К. Р. Грамматикализация указательных местоимений в хиналугском языке в связи с вопросами становления личного спряжения // КМУ-ИИЯЛ. – С. 50.

Керимов К.Р. О параллели между адвербиальными словами и пространственными прeвeрбами в глаголе хиналугскoго языкa // Глагол в языках Дагестана. (Тематический сборник)/ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Мх., 1980. – С. 171-5.

Керимов К.Р. К вопросу о настоящем времени глагола в хиналугском языке // Матеpиалы сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований в Инститyта ИЯЛ в 1980-81 гг. Тез. докл. Мх., 1982. – С. 63.

Керимов К. Р. К вопросу о показателях грамматического класса в структуре глагола хиналугского языка // Наyчная конфеpенция аспиpантов и молодых наyчных pаботников. Тез. докл. Тб. Посвящается 200-летию Георгиевского трактата. 1983. – С. 50-2.

Керимов К. Р. Противопоставление глаголов по признаку пеpеходности-непереходности в хиналугском языке // Тезисы докладов V конференции молодых ученых (28-29 июня 1985 г.). Мх.: Даг. ФАН СССР, 1985. – С. 114-5.

Керимов К. Р. Пеpеходные и непереходные глаголы и каузатив в хиналугском языке // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси 1986. – С. 246-55, рез. груз. 255, англ. 256.

Керимов К. Р. Глагол хиналугского языка: Актуальные проблемы дагестанско-нахского языкознания. Сборник статей. Мх.: Ин-т языкознания АН СССР; ИИЯЛ Даг. ФАН СССР, 1986. – 26 с.

Керимов К. Р. Некоторые особенности глагольных лексем хиналугского языка // Прoблeмы рeфeрeнции в языкe и литeрaтурe. Тб.: ТГУ, 1987. – С. 86-7.

Керимов К.Р. Социолингвистический портрет хиналугского  языка // Языкознание в Дагестане. Лингвистический ежегодник / Мин. общ. и проф. обр. РФ / Даг. гос. ун-т. Мх., 1997. – С. 131-4.

Кибрик А. Е., Кодзасов С.В. Прeвeрбы в хиналугскoм языке //  Вoсьмaя рeгиoнaльнaя нaучнaя сeссия пo изучeнию систeмы и истoрии ибeрийскo-кaвкaзских языкoв. Систeмa прeвeрбoв и пoслeлoгoв: Тeзисы дoклaдoв. 20-22 июня 1979. Чeркeсск, 1979. – С. 70-2.

Кикилашвили В. И. Склонение указательных местоимений в хиналугском языке // Падежный состав и система склонения в ибeрийскo-кaвкaзских языках. Девятaя рeгиoнaльнaя нaучнaя сeссия пo изучeнию систeмы и истoрии ибeрийскo-кaвкaзских языкoв. 16-18 сентября 1981. Махачкала, 1981. – С. 74-5.

Кикилашвили В.И. Падежная система будухского, крызского и хиналугского языков // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси 1983. – С. 137-143.

Кикилашвили В.И. Особенности выражения грамматических классов в хиналугском языке // IV РКМЛ (ТД). Ереван, 1984. – С. 52-3.

Кикилашвили В.И. Особенности склонения указательных местоимений в хиналугском языке // Пaдeжный сoстaв и систeмa склoнeния в кaвкaзских  языкaх. Мх., 1987. – С. 108-13.

Магометов А.А. Система грамматических классов в хиналугском языке // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси 1976. – С. 232-57, рез.груз. 257-8, англ. 258-9.

Магометов А. А. Влияние азербайджанского языка на вокализм хиналугского языка // ЕИКЯ-9, 1982. – С. 177-189.

Магометов А. А. Хиналугский язык среди дагестанских языков // I Международный симпозиум кавказоведов. 15-20 окт. 1991 г. Тезисы. Тб., 1991. – С. 27-8 (груз.).

Мейланова У. А. Хиналугский язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия. М., 1990. – С. 572.

Сливницина Н.А. Глагольные комплексы в лакском, лезгинском и хиналугском языках // Конференция  молодых научных сотрудников и аспирантов (Тезисы докладов). (Ин-т востоковедения АН СССР), М., 1973. – С. 192-3.

Талибов Б.Б. Место хиналугского языка в системе языков лезгинской группы// Учен. зап. ИИЯЛ Даг. ФАH СССР. Мх. 1959. – С. 281-304.

Топуриа Г. В. К этимологии топонима Хиналуг // Этимология. 1985. М., 1988. – С. 146-51.

Clifton J. M. et alii: The Sociolinguistic Situation of the Khinalug in Azerbaijan. SIL International 2005.

Kibrik A: Khinalug // Indigenous languages of the Caucasus. V.4, P. 2/ R.Smeets (ed.). Delmar; NY: Caravan books, 1994. – P. 367-406.

Schulze, Wolfgang: “Towards a History of Khinalug.” Chomolangma, Demawend, und Kasbek: Festschrift für Roland Bielmeier zu seinem 65. Geburtstag. Brigitte Huber, Marianne Volkart, and Paul Widmer, eds. Vol. 2. Halle/Saale: International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, 2008. 703-44.

Schulze, Wolfgang: Zur Funktionalen Typologie des einfachen Satzes im Xinalug. In: Bielmeier, R. et al. (ed.), Indogermanica et Caucasica, Festschrift für K.H. Schmidt. de Gruyter, Berlin / New York 1994. 500-523.

Cari araşdırmalar

2011-ci ilin iyun ayında başlayaraq 2016-ci ilin yanvar ayına dəvam edərək, Xınalıq dili və mədəniyyətini Almanyanın Frankfurt şəhərində olan Höte Universitetindəki dilçilik fakültəsi tərəfindən araşdırılır. Bu işlər, Volkswagen Elmi Fondunun “DoBeS” layihə seryasi çərçivəsində maliyyələşdirilir. Frankfurt layihəsinin əsas məqsədi müxtəlif cinsdən,  yaşdan, mövqedən olan qədim xalqların dillərində müxtəlif janrlarda olan dil materiallarının, əldə edilməsi mümükün olan mədəniyyət nümunələrinin audio və video yazılarını toplamaqdır. Sonra bu yazılar transkripsiya ilə yazılır, tərcümə edilir və qrammatik baxımdan təhlil edilir. Max-Planck-İnstitutunun dil arxivində onlayn saxlanılır ki, Xınalıq dili və mədəniyyəti barədə gələcək araşdırmaları üçün geniş mənbə təşkil etsin.

Frankfurt lahiyəsinin başqa bir məqsədi, Xınalıq sakinlərini öz dilini və mədəniyyətini saxlamağa dəstəkləməkdir. Keçmişdə yaradılmış əlifba təklifləri deyişdirilmış və uyğunlaşdırılmışdır (↗əlifba), Xınalıq dilindəki ədəbiyyat yaradılması üçün kömək edilmişdir. Müasir çap alətləri Xınalıq sakinlərinə hədiyyə olunmuşdur ki, layihə qutarandan sonra da, yerli əhali öz dilində yeni materialları çap edə bilsin.

Bundan əlavə biz hal-hazırda yuxardakı dilşunaslıq işlərin bazasında əsasən ↗qramatika təsviri və ↗lüğət (Xınalıq-Azərbaycan-İngilis) yaradırıq.