BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Atif Cəlal

Atif Cəlal

Atif Cəlal

Atif Sərkərov (Cəlal) Malik oğlu 1978-ci il dekabrın 28-də Quba rayonunun Xınalıq kəndində anadan olub. Orta məktəbi Xınalıq kəndində bitirib. Orta məktəbi oxuduğu müddətdə bir sıra sevgi şeirlərini yazmış və daha sonralar: ömrünün yetkinlik çağında öz janrında dəyişiklik edərək Xınalıq dilində meyxana janrında şeirləri yazıb ifa etməyə başlamışdır. Atif Xınalıqlı bir audio diskin müəllifidir.

 

ĞUŜAR

Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar
Kirə bitinirzu kul ċix̂irdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar
Kirə bitinirzu kul ċix̂irdum Ğuŝar

Şükür kə uxur sətkə lək̇usun pşə
Çık̇ırsu miż ptu dəxisum çişə
Viş ċuq̂sun lişkui ki ya q̇işə
Ċiji ċıq̂ırdum giji giq̂irdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar

Kiru hasım cuğab ixer kılarmə
Latkıyə ĥədmi k̇ıl paçam q̇ularmə
Heĉəĉĉəş sınım zaği k̇ılarmə
Hanımğoe k̇ıl paça şik̇irdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar

Mux̂uk̂oarmə ĥədmi keş hinənilli
Hini q̇andə pşə ŝuli x̂ınilli
Ksan ĥədmi dax k̂oarmə sa cinilli
Cini ċiriş ksandu şiq̂irdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar

Ux yet̂t̂əq̇i vı hər t̂aga ksan k̂ui
Ċir dalıg ċux̂kui sa cini ċir ankui
T̂elq̇i va vı havallı ċankui
Haq̇ıl lərdu haq̇ıl t̂ixirdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar
Kirə bitinirzu kul ċix̂irdum Ğuŝar

Ksan ĥədmi dalıg k̇ıl mik̇ir ank̂oa
Ċir dalıg ċix̂irğoe dalıg ċir ank̂oa
Ləxksi hu xıkır çəpir atank̂oa
Ċir ĥədmu ċir dalıg ċix̂irdum Ğuŝar
Kirə bitinirzu kul ċix̂irdum Ğuŝar
Tərdu Ğuŝar tək̇uju ĉiq̂irdum Ğuŝar
Kirə bitinirzu kul ċix̂irdum Ğuŝar

 SAN YARI SAN

San yarı san vıżıri çişə
Ẑui ijərim kes unk̇ aşə
Hinə q̇ə san şak żinṫini
Xəpkini çık̇dur zıyə vışə
Hinel kirəx q̇amaş mişer
Ṫop ĉəxində kla qoşə
Kin q̇amaşır kire q̇amaş
K̇ujalkirji kire soaşə
Kul fatkui vi mık̇ıi giq̂ui
Va li gada də yazaşə
Yə viş li ki, kas iş ċiq̂ə
Vi gəşk̂oat̂t̂aq̇i hə va nişə
Va li yə pil ĉix̂irmə
As sa ṗa kə hana gəşə
Vi kul ċux̂ui ux kirsu ṗoa
Va yaxat̂t̂i lişə ya q̇işə
Sa ṗax ĉimi kas ay rişi
Va zı dənə ċiċer işə
Yə li kes vi ungumullu
Lat̂t̂ak̂uijit kas iş lişə
Va li yak̂oar Ğuŝar abi
Kin çinardə kitar vişə
Fara aşə i kul paçam
Sınıllı sın as ĉim qişə
Çişə lıkıi vı ŝxi żoa
As zağıjı sa mik̇əşə
Nə ux nə as mux̂uq̇ət̂t̂i
Hə q̇ə san ĉim lat̂t̂axişə
Kiru zaği q̇ebiri içir
Heç zağındə zaği q̇əşə
Kiru zaği q̇ebiri içir
Heç zağındə zaği q̇əşə

YAX KAK̂OA

Yax kak̂oa sın ĉoz mık̇ı
Żin mişelli kin t̂ık̇ı
Ĉozı k̇oar k̇ujalkuiyə
K̇inajışkilli kin çık̇ı
Va ĉut̂t̂on gəşilkirdə
Ẑolı k̂ıza
Hanıt̂on yir kiridə
Qəvli żıza
Ay Ğuŝar eŝijgə yaxt̂ak̂oa k̂ıza
Fara yaxk̂oa də k̇inaj latışkıyə
Şiru ĉoz kar kə k̇iyə
K̇inaji nək̇id q̇uiyə
Ċinə yir kağşəmə ĉoz
Kutaşım ruzı ċiyə
K̇inaj q̇iq̇alım hala
Yetmə asır ĉozıi q̇ula
Mıŝami qi x̂ınış
Sa xob x̂u ŝula
Ya kirji ixə k̇ini
Ĉebiyə żoa
Və lişə k̇inaj də q̇ə
T̂akolu k̂oa
Mıdar k̂ıza ink̂ar x̂u
Mik̇ ċux̂oa
Ĉoz kak̂ui ixer k̂ui x̂u
Mik̇ erpiyə
Şiru ĉoz karkə k̇iyə
K̇inaji nək̇id q̇uiyə
Cinə il kağşəmə ĉoz
Kutaşım rozı ċiyə
Cinə il kağşəmə ĉoz
Kutaşım rozı ċiyə
Mixi li ki, ay ŝuvaj
Çina asımjı də k̇inaj
Hinu q̇ijıi yazaq̇i liş
Vım q̇iqoa k̇inajışkili qaj
Ĉoz fara hə suraĉĉını
K̂ondəval
Ve k̇ili k̇inaju də mux̂ondəval
Sa k̇inaju ĉimə ĉoz
Yuk̂ondəval
Q̇iji yaza hini żu şat̂ırkiyə
Şiru ĉoz karkə k̇iyə
K̇inaji nək̇id q̇uiyə
Cinə il kağşəmə ĉoz
Kutaşım rozı ċiyə
Cinə il kağşəmə ĉoz
Kutaşım rozı ċiyə
Cinə il kağşəmə ĉoz
Kutaşım rozı ċiyə

Q̂OL KIRVAL ÇİNUJU

As kiri fırs yabmə yab
Ux çık̇ınk̂udimə dab
Viş ċirisu ay rişi at
İ ungumi cuğab

As kiri fırs yabmə yab
Ux çık̇ınk̂udimə dab
Viş ċirisu ay rişi at
İ ungumi cuğab

Ṫop ĉəxnə yə viş ċinə
Ya ĥəyərdəji cinə
Ṫop ĉəxnə yə viş ċinə
Ya ĥəyərdəji cinə

Va lişkui kas a rişi
Yə vişilli q̂ol kinə
Də ŝuvaju k̇inaji
Q̂ol kirval çinuju

Atq̇i vi kutaş sa k̇aċın
Fatkə as kağa biju
Də ŝuvaju k̇inaji
Q̂ol kirval çinuju

Atq̇i vi kutaş sa k̇aċın
Fatkə as kağa biju
Də ŝuvaju k̇inaji
Q̂ol kirval çinuju

Sa rişu gada yuk̂oar
Gadum rişi rijuk̂oar
Bijuk̂uval sar-çinəğu
Ğuŝari pemə mux̂uhar

Sa rişu gada yuk̂oar
Gadum rişi rijuk̂oar
Bijuk̂uval sar-çinəğu
Ğuŝari pemə mux̂uhar

Lişkui ki mux̂uijimə
Yə viş q̂ol kuijimə
Lişkui ki mux̂uijimə
Yə viş q̂ol kuijimə

Ux yet̂t̂əq̇i q̂or kirval
Mux̂uhar as yijimə
Də ŝuvaju k̇inaji
Q̂ol kirval çinuju

Atq̇i vi kutaş sa k̇aċın
Fatkə as kağa biju
Də ŝuvaju k̇inaji
Q̂ol kirval çinuju
Atq̇i vi kutaş sa k̇aċın
Fatkə as kağa biju

        LAMBA-LAM

Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Viş kşi li aĉĉıbi pxra t̂ık̂a
Żoa q̇iji lat̂ırsi kuçar çık̇a
Żui içir atk̂oar ĉut̂t̂on kaĉılmıq̇a
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam

Mıse bıi uxur lıgıld k̇ipilkui
Vi xililli xeni sam də ĉipilkui
Lıgıldi it̂irkusun çişə pilkui
Q̇iji q̇isım dədəş liş kas lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam

Səx totux ve kaği q̇ə ĉim k̂ujq̇i liş
Ve q̇undə q̇əç yeẑẑinjq̇i düjq̇i liş
Vi kalla ċelğiyə sam q̇əç q̇uijq̇i liş
Hə q̇ui q̇içar kajq̇i çıkas lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam

Vi ung lıgıldış ınq̂ıx q̇ıdan żızi
Kes lıgıldi vı zuzk̇q̇alım vızi
Va żoa cigə yax yə talt̂ırınkuzı
Vi ṫupax t̂ax kınsi də sas lamba-lam
Vi ṫupax t̂ax kınsi də sas lamba-lam

Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam
Heç mux̂uq̇ət̂t̂i də şoğ t̂eli şuvi
Sure luva talva də sam üs luvi
Sure luva talva də sam üs luvi
Ux ya lək̇ujq̇i hozi təpi ċuvi
Ĉim ċalzığdəq̇i hanım ċas lamba-lam
Mık̇ıi kiğijı çık̇a as lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam
Ya q̇iji liş sın a żınas lamba-lam

AY Q̇İNİR

Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir
Zı t̂əpirdu vı mıç vişər ay q̇inir

Ĥəyardəse sajım k̂uival haq̇q̇allı
Kas ċankuzu va vı ixer havallı
Mık̇ıi niştorşunu va vi pıtaq̇ıllı
Sətkə havar nişə mizər ay q̇inir
Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir

Sa q̇ə kuçar k̇əvvi cinə gəşeşə
Zım yə asır şə żoa təmtək ĉuveşə
Miş kabıği zı sətkə aĉĉıveşə
Vı kazıği asır mik̇ər ay q̇inir
Ĥəyərdəval at vi ijər ay q̇inir

Vı rijizıq̇şəmə as zaği mik̇əli
Yə x̂u ŝuleşə ləxilyə kes miĉəli
Va yaxat̂t̂i va li ke ŝu e q̇içəli
Kin k̇ur aşə hinə q̇ə miĉər ay q̇inir
Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir

Bülbüləĉĉini vi mık̇ıi gus gəğinnə
Va ya ċirət liş sın yə ṫop ĉəxinnə
Va ya yex̂qoaq̇i çıkas yə q̇innə
Ləkuyə çıkas çinə q̇içər ay q̇inir
Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir

Ya yex̂qoaq̇i yə viş ċinə mux̂oetmə
Va yex̂ui bije ula asır kak̂oatmə
Dax çıkasır zı lap umzi k̇ıletmə
Sətkə miŝim xuva bijər ay q̇inir
Ĥəyərdəval at vi ijər ay q̇inir

Q̇andəsu süfrər gilazın k̇inaz at
Bije qarağım xurma, kişmiş, k̇az at
Qara żin at bijə ixer q̇ilez at
Żin xuva kui! Asım q̇ilər ay q̇inir
Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir

Ux yet̂əq̇i yə ve k̇ilix saskinə
Vı çəsptorşun yə vı dax ċisx̂inə
Va ṫop ĉəxin kas ix dənə xəskinə
Zı fatkəkui yuvur ċiċer ay q̇inir
Ĥəyardəval at vi ijər ay q̇inir

Ċiri cuğab żin kabıği Cəlalu
Pil ansıvı hasım ĥəyardəvalu
Dədəş liyə ux soa żoa ölçüvalu
Larskirmə sa k̇u pşoa q̇ər ay q̇inir
Ĥəyərdəval at vi ijər ay q̇inir
Zı t̂əpirdu vı mıç vişər ay q̇inir

DƏDƏ

Pil ant̂ıvı zazığıi vı vımə asır cinə dədə
As yijməki k̇inṫini zı yə vix saskui ċinə dədə

Kob albığıi Ğuŝar abu Ğuŝar çıxı bitinirzu
Ğuŝar q̇idan va as çıxı yə ux kob kinə dədə

Vı as riji cinəd q̇idan ve ċir cuğab as żindəmə
İ ungumur at̂t̂ıi cuğab çinə uxur şiżnə dədə

Vımə e per vı t̂üi q̇idan va q̇abul kə işilli pe
İnk̂i k̇anık̇ laṫq̇uyə yə ux sa təsət̂t̂uğ vuk̇nə dədə
Sa təsət̂t̂uğ vuk̇nə dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə

Eŝi cini zı kağı
Sa cini as ya zağı
Dədə liyə ṫın zağı
Asır koksu vank̇u dədə

Eŝi cini zı kağı
Sa cini as ya zağı
Dədə liyə ṫın zağı
Asır koksu vank̇u dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə

Viş vaż ċinu ınq̇ ċinu
Muĥui yaxk̂oa hər çinu
Kiru dəxi sa cinu
Şoğ ləri ınq̇ıi dədə

Viş vaż ċinu ınq̇ ċinu
Mux̂ui yaxk̂oa hər çinu
Kiru dəxi sa cinu
Şoğ ləri ınq̇ıi dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə

Ve bar gran k̇ılabır
Ğuŝari lək̇ui sabır
Dəxq̇usi ve k̇urabır
Zaşx̂uyə unk̇ui dədə

Ve bar gran k̇ılabır
Ğuŝari lək̇ui sabır
Dəxq̇isu ve k̇urabır
Zaşx̂uyə unk̇ui dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə

İ ptu tək̇ui çişə
Va asır vank̇ui pşə
Kas halal vaxk̂oa lişə
Də ċiret ungui dədə
Də ċiret ungui dədə

YUK̂ONDƏ

Rişi argab sikirsu kabığsını
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

K̂ui cigəbir çinardə kin k̂ui kak̂oa
Liş k̇atk̂usu cigəbri ixer yax t̂ak̂oa
Hinə rişu cürə gada yuk̂qoak̂oa
Hasım dalıg ċux̂kui muĥui muĥondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Rişi zaqqın żui içir rişiĉĉini
Yax lətoa ux cigə çinə şiĉĉini
Va ve rişi kayə çinə bıiyiĉĉini
Sın sorŝunə cimə vı k̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Ċə gəşkəkui yuvulkirjiq̇i kozi
Rişi ləzik̇ yax kul t̂uvta hozi
Ṫəni x̂li pte ĥınır zaxkuzi
Həqiqi t̂ak̂udurmə ċuk̂ui ċuk̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Rişu lərsu yax t̂ak̂oa ve q̇əç q̇amal
Sa q̇alçaşkili kə, nəḣəlçə balṫal
Sa xel q̂içej lə sa yəḣiz ċuval
Atansıvı çinəx q̇i t̂üi t̂ak̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Gadu yeji va t̂uva şi żuvilli
T̂uvurju t̂uv t̂uvq̇alı kşi żuvilli
Rişu lərji va ve rişi żuvilli
T̂uviyə ĉeşə rişi argab skundə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Rişi żuvilli hala q̇ək şuk̇dimə
Ux bijik̂orşun vi kutaş pul ċuk̂dimə
Rişu laĉılq̇iri pılış pıl k̂uidimə
Rişu laĉılq̇iri pıl begəm ĉüt̂t̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

Ve xil dalıg va kuiq̇alım t̂aga
Vuk̇ursu vax atkoa q̂içejyə taka
Gəşk̂u q̇idan k̇uri ċixə məḣrəka
K̇uri ċank̂udiu viş begəm ĉüt̂t̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə
Gadu rişi ləzik̇kui k̂ui yuk̂ondə

YAX T̂AK̂OA
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

Va kajk̇ıjı k̇ili yeẑẑini bat ansi
Va ux q̇inə kşiq̇i gilk̇ıi ansi
Q̇andə ŝulisu misq̇ival atansi
Kısan nişə kısan q̇inə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

Heç kşi kajk̇ıi tu cini ċuk̂oari
Va şak żi q̇inə bijə har liş çıxari
Hə ruzimə tək̇ui kiru Ğuŝari
Har liş ixer har liş dənə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

Vı kısan har kısan ĉi ksan t̂açır
Ċirət̂t̂imə q̇ət aĉı san t̂açır
Biq̇iq̇alım ve bar lap gran t̂açır
Yəm uxur k̇ilival kinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

T̂ondəvalış uxur ınq̂ıyə çəpinkui
At̂t̂ondəğoax eŝi cini xəkinkui
Şükürkə ve at̂ısu ṫop ĉəxinkui
Liş t̂ondəğu yəm kul ċix̂nə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

Ĥədmu pşə lək̇irdu Ğuŝarmə
Cini t̂idum ĉəşt̂ondədum t̂ak̂oarmə
K̇li q̇ə lağa hərt̂ajı yuk̂oarmə
Lişkui xıkı çəpinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa
Va lişəmə ka yəm ċinə yax t̂ak̂oa

YUK̂OAT̂T̂İ
Də miċə k̇ıĝ miċə pil viş ċorşunu
Ux kes zı ungumullu yorşunu
K̇ıli q̇ə lağa kire ĥümür t̂orşunu
Lişə bəs çina kin çinel t̂ak̂oat̂t̂i
K̇ıli q̇ə lağa kire ĥümür t̂orşunu
Lişə bəs çina kin çinel t̂ak̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i

Kes zı uxur vım asır kazıği cini
Kin ya kirji çinel t̂orşunu x̂ıli
Yə vişkili pşə q̇inq̇alım x̂ıni
T̂ondəsın nüżüi pşə zat̂k̂oat̂t̂i
Yə vişkili pşə q̇inq̇alım x̂ıni
T̂ondəsın nüżüi pşə zat̂k̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i

Vı i ptu sa q̇ə zazığındəsın
Zı vix k̇atk̂ui vı iş ċazığındəsın
Kat̂ığsınım mik̇ər kazığındəsın
Hinə q̇ə san sa żin miş as kak̂oat̂t̂i
Kat̂ığsınım mik̇ər kazığındəsın
Hinə q̇ə san sa żin miş as kak̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i

Va iş lişkui yuk̂oat xəkin yuk̂oat ṫın
Ṫop ĉəxin va e cuğabıx kasyə sın
Vix ĉimi e k̇oar biq̇iq̇alı rıżın
Zı lak̂udmə bəs vı ĉimə lak̂oat̂t̂i
Vix ĉimi e k̇oar biq̇iq̇alı rıżın
Zı lak̂udmə bəs vı ĉimə lak̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i

K̇inaj kak̂orşun zı kak̂udmə liyə xi
Faram yaxyə ĉoz mık̇i qiyim ċiyə xi
Ŝuvaj kaği muŝabırım q̇iyə xi
Ĉozuĉĉını mıŝamıllı x̂u zat̂t̂ak̂oat̂t̂i
Ŝuvaj kaği muŝabırım q̇iyə xi
Ĉozuĉĉını mıŝamıllı x̂u zat̂t̂ak̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i
Vı t̂ondə as də gəxk̂uval yuk̂oat̂t̂i

KAĞİ Q̇Ə
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

Kiru dəxiji cini sa ċir q̇ə sa kısan q̇ə
Ċir dalıg ċix̂irğozu Ğuŝari alĉılk̇ıi ċə
T̂oxunkui gəşkui q̇idan kısanvalı cağı xə
K̇elvi-ċelvirkui hasım vı pşlə kisəĉĉini
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇ə q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

Sa cini t̂üi q̇ə lağa bitinirzu har kısan
K̇ılorşunu sorŝunkui va lişelun liş tu q̇ə san
Ċir dalıg ċux̂ui ĥədmi Ğuŝarış ınq̂x q̇idan
Żıza linq̇udimə sım sa kiri żızaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

K̇urilli lat̂t̂ıq̇si vı sa ləḣnətkui şeyṫanıi
Təsət̂uğ vuk̇tarmə keş ĥəyidir müsəlmani
T̂ondəğum vam kul ċix̂ə sın vaa k̇unu panıi
Ka vam Ğuŝari k̇urar k̇uza vuk̇ k̇uzaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

Bik̇iğozu ruhu sın va sa yasin lik̇uva
Ğuŝari lək̇ui rozı yazaq̇i hə q̇ini ŝuva
Kob kiri bijuk̂oat kava kobu kul t̂uva
Maĉıgır kob dəḣəkə izə vaqqın izəĉĉini
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

Bitinirzu çxıdmə kire çxı sa Ğuŝar
At̂t̂ıdum at̂t̂ondədum hinu sadmə mux̂uhar
T̂ondəsi eŝi cini ixerdu yeṫinkitar
Ğaza t̂üidimə yara t̂ondəse ğazaĉĉını
Ğaza t̂üidimə yara t̂ondəse ğazaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını
Lat̂t̂ak̂uijmə kaği q̇əm q̇ə pxi k̂ızaĉĉını

SOĞ LƏK̇İTAR

Kətşi buĝrur kətşi at̂t̂ıi cigəbir
Kətşi buĝrur kətşi at̂t̂ıi cigəbir
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Tək godug novuruş q̇ərəs yə xası
Vıjıl k̂ul veranc boquz k̇asıi
X̂ırıż dahar alk̂ui rıżıni sasi
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Mısız k̂ul lişkui sing t̂aqır k̇urq̂ını
Yə də k̂ızar k̂ızaş şorŝını
Kirk perir t̂üi mıŝami x̂ıni
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Gurgurullu x̂u ċalk̂ui Damdam ink̂i
Şiżiyə hinel hinu sam sam ınk̂i
Rozur miċək̇ ŝuxam ınk̂i
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Yanı qubli viş ċirmə mış k̇ulili
A laha t̂əp biji q̇idan visilli
Ċə yuvur cigə hinəne ċiċilli
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

K̇oar alfiyə tencıbığsın zangari
Pistin kaç at̂t̂ıi k̇oar lıktarmə zarır
Ĥüllüṫü k̇ak̇id miċə daharır
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Antış k̇ımaç xleriş tot̂t̂ur zabarış
Naqaya oĉĉulbuda at̂t̂ıi q̇arış
K̇aċ k̇aċınış sorŝunı maq̇aldırış
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Ċirk̇i dumal ċirki dumal maĉıgırdırış liĥi
Çələb k̂ul rıżobuş qırxın bi yə mix̂i
Məhmə mərci q̇əṫi çıx̂ar rıŝi ŝısi
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Ənzir vəlcan xan bıde muq̂ozi
K̇ıżal k̇i muq̂oz əṫk̇iğsın ċuzi
K̇ıżal k̇i muq̂oz əṫk̇iğsın ċuzi
Q̂iq̂endiriş yə cumi quze şuzi
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

Ċulukurduruş dar doqqaz bidadi
Kətşi żıtabıri kətşi kundadi
Ğırç ğəċ żol bażızış kili mıdadi
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar
Kət̂t̂idi kətşi iji soğ lək̇itar

AS MUX̂OET

Kaği q̇ə lat̂t̂ak̂uiqu?
Va liş kui as ya mux̂u.
Mux̂uijmə, keş, mux̂uiğu.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Çişə lıktar əstiga.
Sorŝunkui iş, də t̂aga?
Ċiriyə kirağ paga,
Kağı q̇ə ka lat̂t̂ak̂oet.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Yə ċirisəx sın vı keş.
Kindəq̇alı ṫop k̂udə beş.
Sa cine dalıgıx leş.
Sar kak̂oat, sarım k̇ılet.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uar yə viş ċiret.

Asıt̂on bik̇idur at.
Kuiğoa hərğu sa ziyart.
inujı də ğazavat?
Cinilli kin ya ċuk̂oet?
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Sa cinu kafiyə k̇iyə,
Sa şak ənĉulxui ċiyə.
Hana yet̂t̂imə liyə.
Mik̇ir t̂uvi t̂a kolu k̂oet?
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Biq̇iq̇alım mışk̇ula.
Ya ĥəyərdə at hala!
Hine lıkıi żoa ula.
Keş sa üs lağa t̂ak̂oet.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Vi ptor kak̂su çişə,
Q̇inə şak żiyə pşə.
Hana lişkui, ya q̇işə?
Umzaş ung zant̂ırvıret.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Vı kla? Bəs zı kla?
Kin çinəx kalla q̇ula?
Żui ijir gəfir q̇ula,
Ĥu hiyə antır zat̂t̂ak̂oet.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

Kuçar dalıg żoa dalıg,
Dalıg yuk̂oat qoa dalıg.
Sa cine hər t̂a dalıg,
Vi ptu k̇ili daxet.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.
Ux mux̂oat̂t̂i, as mux̂oet.
Mux̂uhar yə viş ċiret.

 

KATK̂UDU VI

Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı
Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı

At k̂oari ınq̂k̂uval vi ungumur vı
T̂ak̂oat mıde kallar qi unk̇umur
Fara şikrat sətkə qi ınq̇ımır
Ya q̇iq̇alım qi farar k̇atk̂udu vı

Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı
Vı k̇atk̂oat ve sa q̇əşilli lat̂t̂ak̂oet
Vi kalla arağ t̂ipi x̂u alt̂ak̂oet

Qi har lış fara har lış kallar t̂ak̂oet k̇iri ṗaṗax
Ĉəfi kallar k̇atk̂udu vı
Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı

Yeẑẑinin kui vı san mıdar hiyə
Ĉi sətkə çurżval t̂uviyə k̇oar hiyə
Va va ux düskui bar k̇ilabır hiyə
K̇ılabır lənk̇uyə bar k̇atk̂udu vı
K̇ılabır lənk̇uyə bar k̇atk̂udu vı

Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı

Çurżurat̂t̂i k̇atk̂usəş ingamzırım
İngu laĉĉığındət̂t̂i inċamzırım
Sım çina zəq̂ju lişə qıramzırım
Yeẑẑinət ingi żıtar k̇atk̂udu vı
Yeẑẑinət ingi żıtar k̇atk̂udu vı

Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı

Hər çinəx viĉĉini kalla zoğurat̂t̂i
Vix lək̇işsın vı çina şoğurat̂t̂i
Va unk̇urjı yaza ki viş ċağırat̂t̂i
Va unk̇urjı yaza ki viş ċağırat̂t̂i
Hecə kiryə can Ğuŝar k̇atk̂udu vı

Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vı
Lişə çinəx asıt̂on k̇oar k̇atk̂udu vı
Çinəx asıt̂on kuçar k̇atk̂udu vıZİBER XOLI

Sa q̇ə ĉoz mık̇ı
Şə xolı Zibər
Dalıg kirsu xi
Kutaş t̂uviyə ber
Guviyə hilamı
Də ċir k̇urabır
Latığğeşə hu
Pşəm k̇ılabır
Zabığı ĥədmu
Lək̇uyə salam
Nəşk̇iri ĉəxşi
Hoç liyə hilam
Sətkə k̇oar hiyə
Hu laxi dumalı
Hilamım ĉik̇ui
Düz arxi ṫalı
Dax leşi arxıx
Alk̂uiqoaq̇i x̂u
Alk̂ui x̂ınilli
Dumal x̂u kirsu
Leşq̇alı arxır
Alk̂ui x̂u t̂axket
Rıżınyə inĉim
Arxı içi żet
Ayə x̂u alĉuq̇ui
Alımı ınk̂allı
Çurżiyə ĉuvi
Dalıg kuzağlı
Sa arar hinu
Kabığı murgu
Latşkı ĥədmi
Lant̂ırvıi xi hu
Żin mişi içir
Zağı ki mik̇ə
Yəḣiz xel luẑoz
At inke cigə
Ay də yazaşə
Kaçışi i mık̇i
Mik̇i içilli
Żarkui t̂əmuq̇ui
Lək̇şi təlk̇şi
Tu kolu sa kolu
Qaxiyə yeẑẑini
Şə Ziber xolu
Heĉəĉĉə at̂t̂i
Heĉə dəxət̂t̂i
Aĉĉıvı cigəm
Mik̇i yaxat̂t̂i
Heĉəĉĉə at̂t̂i
Heĉə dəxət̂t̂i
Aĉĉıvı cigəm
Mik̇i yaxat̂t̂i

Ç̇Ə MİK̇Ə

Ay Abısətdər xolu keş ve də hilam
İxer ink q̇ini q̇idan biq̇iqoa ṫaram
Həki t̂anji t̂axırkui kiriqoa muq̇am

Ya k̂ujı kadə va hə hilam cik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

Vı xolux keş ay gada va ya ċiret
Sa miċə hilami çinəx pil gəşet
As dəxetmə ux hə k̇ajbığri bijet

Ċipĥin k̂oat ċipĥui hinu çotu şik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

Lajbıq̇ıi ixə k̇ini də xam q̇ini
As taŝxkə sa antır ya yeẑẑini
Həki iş lap mik̇ir tək̇irdu hini

Ya kısan va şik̇rət ċipħui ĉik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

Qaşki də çəpiyə t̂ırıktar musod
Hə çıq̂alk̂usu sa q̇ə vı zar musod
İşkili ixer çık̇kui havar-musod

Çıq̂alk̂orşını q̂əq̂illi ċuċon şiċə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

Q̇an-q̇an kundə sa çotu ink̇ yax qoaq̇ı
Ay xolu zı k̇iki ve t̂uzax qoaq̇ı
T̂oxunkui va dax çıkar lap t̂ax qoaq̇ı

Çəpinsıvı gılıllı t̂ohla xik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

İxer lək̇şi yeẑininkui k̇ula ṫupax
Ku hilamım ċuk̂uiqoa xiviyə q̇ıċax
Q̂aŝ-q̂ur ĉək ve kuçax ĉik̇uiyə vax

K̇atk̂ui t̂ak̂udmə vı hinəx pan cigə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

Hine üsür k̇ajĝırjı sa-k̇u vaż
Hinəxçimi vaqqındət ħamaż-mamaż
Hini uxur q̇ıċilli vəq̂irqoa q̇amaż

İş lişə hinu sa meyxana xebik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə
Ṫop ĉəxin ux hə dəxijmə ċə mik̇ə

MUŞK̇ULA

Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Va t̂əpi tək̇ə yə ĉəşnə q̇içi içir
Hinəx k̇atınkui maq̇al inĉi içir
Hə t̂ak̂oarmə quzeyir inki içir
Hini mojum lətarmə k̇um k̇uşk̂ula
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Ux ya muĥuk̂udə hinəş t̂əpindəq̇alı
Çinə k̇ilişkili t̂əpirsu xindəq̇alı
Qalt̂ırk̂oarimə t̂oa nəmişq̇indəq̇alı
Ğuŝaru şükür kitoa gəfq̇alı q̇ula
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Ux zı k̇ili k̂uidmə k̇ili yuk̂orşunu
Va ix saskə hə t̂əpir k̂orşunu
Va iş lişə vi kalla żusk̂orşunu
Dəmkə sın hinəş sa çeynik çe ŝula
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Va muşk̇ule çe ŝuviyə yeẑẑininkui
Sın t̂aç ink̂i gus ĉuvi yeẑẑininkui
Miş kabıği aĉĉıvi yeẑẑininkui
Ula nəxkə vax ve miş çəpi k̇ıloa
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Çinə k̇ilişkili cini ksan gəğir
Sa zad lək̇usun kəkui k̇ilu qəxin
E cuğab ksandəmə kayə ṫop ĉəxin
Va ṫupaş kə e cuğab ux vax kula
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula
Va vişilli eŝi cini yax ksanval
Lişkui ki k̇urq̂ıntarmə dax ksanval
İ kutaşıllı gəşk̂uju ux ksanval
İ kutaşıllı gəşk̂uju ux ksanval
İş q̇ini ħədmi ċirmə bəs viş kıla
İş q̇ini ħədmi ċirmə bəs viş kıla
Kayə va asır t̂əp sa k̇u bat muşk̇ula
Hine ĉüt̂t̂on ħəyərdəm atk̂oar ula

KUKAŻ

Sa q̇iji çık̇nə suru
Lişkuvun kijmə şiru
Asımjı k̂oaru dənə
İ ptu zağjı ċinə
Sa q̇ə xen yə se arar
Sa t̂ondə yondəji har
Q̇iji kepiş çinəx q̇i
Kə kĥoż yabıq̇i li
T̂uzax k̇u kĥoż t̂afar
Hine sadəm bılafar
Hine su zabığat̂t̂i
K̇atsi ċabığat̂t̂i
Muĥuhar k̇u q̇əx totux
Q̇ijim də hinəx totux
Səx t̂açır zuva qalva
Xeni su sadə talva
Xeni laçıskıi sə mıża
Sə çəspi hot̂ur bıe żoa
Lıgıldış ınq̂ıx q̇ıdan
Kat̂t̂ırsıi kazığıi san
Yıiq̇i q̇amaşk̂ui ŝuq̂a
Dax lat̂t̂ıskıi ot̂u żoa
T̂oz ĉaxk̇ıi ĉezvi hinel
Xeni kasiyə çişəx miq̇el
Ĉaxşi su mala k̇iri
Żınasış asım ċiri
A żınas a żoe żınas
İşilli q̂olkəkui kas
Ĉəkui vaxkui ve buyroğ
İxer at kə żoe buyroğ
Tu mık̇ı t̂aŝınkuzı
Lap asım ixer aẑẑınkuzı
Sətkə sar kutaş ċə
Koŝ miŝkui talt̂ırpıxə
Gax k̂uvalım yuk̂oat ux
Pşə q̇izvalım at ux
Ĉaxk̇ı ĉezvın kuzı vı t̂oz
T̂aŝ tilq̇ə va ku luŝoz
Aẑẑıvrat q̇ətim sanım
Yeẑẑinqoa cigəm hanım
Ħəyəli şalkıi baldım
Ĥınır k̇əlq̇ui k̇uk̇uldum
Yə ċirisəx ṫop çaxın
Yaza yə ux kuiji qəxin
Pşə q̇in sa çe suva
Də żoe ant yokyə t̂uva
Ĥu qoyi ĥu çıkas
Asıt̂on furs kəkui as
Ĉimə ux k̂ondə irə
T̂uvyə fatkə ku birə
Çişə lıktar əstiga
Żınas t̂aŝır q̇ət̂iga
Gadi dədəş sorŝıni
Axı ya liji hini
Żınasu ki gadi sas
Lat̂t̂ırskıi liki as
Sa dədi yondəji kui
Sa cini t̂ondəji kui
Ma lap əlpxqoa iji
Viş ċinə çinəx q̇iji
Gada yeẑẑini səni
Żınasıi ṫəni-ṫəni
Ĉaxşi keş iş asım ċiri
Ğoa inq̂er xinimk̇iri
Kirqoyi as q̇ə cinə
Ṫop çaxın yə viş ċinə
Ay lıgıld k̇u xel kĥoaż
At kə kuçax sa k̇u vaż
Çinarda aşa çinel
Sınım yaq̇işəq̇i sa miq̇el
Yaq̇işəq̇i cürəxi
Viş ċirisu irəq̇i
Həki e hərt̂a cuğab
Inq̂ atmə k̂uisu dab
Yuk̂oat t̂aç hə vı leş
Gəlmıq̇ıl sın ix keş
Va çıkar hə unk̇uyə żoa
Hinəx totux va zı mıża
Sorŝunkui hə ya bıq̇də
Hə çina bılapxdə
Muĥoaṫt̂imə du bıla
Ĉək̇ilvi daçk̂oat kla
Qoĉudurmə ċinu yə
Oĉudurmə ċinu yə
Qoĉudurq̇i t̂oe pşlə
Ot̂udurq̇im ẑoe pşlə
Hinə kĥożıi ixer
Lażk̂oeşə kune inker
Sa xli k̇az kirisu
Kiri çıĥu ĥılisu
Əstu-əstu q̇andeşə
Q̇ət̂u-q̇ət̂u q̇andeşə
Həki ix va ṫop çaxın
Soa dədi kirqoa qəxin
Də sam q̇ə sas t̂axkat̂ıi
K̇az kiri kĥoaż at̂t̂ıi
Heç q̇ət̂i ku vaẑẑındə
Vuk̇a bılapxındə
Qebirim atmə gijə
Yeĥnə sanu sa bijə
Bijə q̇iq̇alı mık̂a
Qaramə kĥożi lık̂a
Va va ux şakżıi q̇inə
Ğuŝarıi tək̇irmə gənə
Q̇inğui ux kinsi ċij
Ptolu alınk̂oa liş
Sa ara hə hə q̇i ki
Oĉuğoe rişi liki
Kĥożux k̇atın kuvı
Asıt̂on bıṫın kuvı
Sa kĥuaż şə damaltır
Aşana kir qoa mıṫır

KƏT̂T̂İDMƏ KİN

Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

K̂uidurvim ptollu gəşi alınṫını
Ŝuvaji ink antıllı qalınṫını
Kin çinel ink̇ vaż lafi talınṫını
Sar-çinəğu kul bıla kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Ux hecə kirmə halamxer yuk̂orşun
Vişkili ĉim çık̇ırjq̇i ċuk̂orşun
Halamxer fiyə halamış t̂ak̂orşun
Təpəlli ċıkır q̇ula kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

K̇alar zafi sor t̂üiğozu żu gəşkui
Əgni açışki-laçışkıji nişkui
Çoldə miżilli dədəş mama lişkui
Yax mux̂uk̂oa ux hala kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Kağidu yaqqın va k̇iyi żuvilli
İnk̂i gus t̂oxunkui qilva vızilli
Hana ċayə k̇urar lıq̇ə şuzilli
K̇iyu k̇atırkir mala kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Kire kət̂t̂idval muĥuk̂oar çinilli
İxer kət̂t̂id kayə xi sa cinilli
Kətşi miżilli, kətşi x̂inilli
Kətşi miżilli, kətşi x̂inilli
Żoa kar sin çe ŝula kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Kin çık̇torşun sar-çinəğoaş k̂ui irə
Sui buĝrur at̂t̂idəmə sam birə
Ma çık̇ırsu cuğab at̂t̂imə cürə
Hər çinəş t̂uvur ula kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Kaĉılmıq̇tar ĉut̂t̂on k̂arp̂a, ċuvalıx
İnke cigəx, sa ṫıng x̂ınıx, dumalıx
Miċə inĉix, gisix, karbani ṫalıx
Keş hə hozi vax k̇ıla kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Kirəx ĉimi kiru düskui tək̇ui k̇oar
Xudul luq̇ui K̇uballı sor qaltıxk̂oar
Hə hinə k̇urar kin kir-kiri qilvtar
Hanımsu ksan bala kət̂t̂idmə kin
Hanımsu ksan bala kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

Vı kət̂t̂id q̇i yax atk̂oa ink̂i qırab
Kət̂t̂idu t̂el t̂ak̂oet t̂ahar çık̇kui dab
Kət̂t̂idum kət̂t̂id yondəğum e cuğab
Bitinirzu vax kla kət̂t̂idmə kin
Bitinirzu vax kla kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin
Sin şorŝına kin kla, kət̂t̂idmə kin

YİJİMƏ AS
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Kabığı iji ijər kin bijibiq̇i sar-çinəğu
Sa gada çinə rişu rişim k̂oarmə yar çinəğu
Hər t̂adu yuk̂oarimə yiq̇iyə sadu k̂oar çinəğu
Ux yuk̂uval mux̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Bijuk̂val ungumullu kiru tək̇ui Ğuŝari pe
Kas hasıt̂on a rişi kes va asır kəkui e, ve
Hasım kayə hasım xijmə də dalıg eŝi cine
Uxum zı yuk̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın ya yə kirji yijimə as
Ma yabmə vi kutaşıllı va yeṫinkudmə zı
Ċirisu cigə atmə lap muk̂oaĉĉini q̇ini zı
San çıxı şanṫını kes gəxkui çaxkui yeẑẑini zı
Də miş as kak̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə yeẑẑindəjmə yə ux ċinu yə as ċinu
Yaza kinkuiji lişə kafiyə cini eŝi cinu
İx kək̇is vı ay q̇inir t̂açyə uxur hecə kinu
Va yet̂t̂imə ċitondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Hasımım k̇əvvisiyə i ungumur ziq̇kui k̇uk̇oa
Ya kitoa liş ĉim kitoa çinel t̂ak̂oa kin mık̇ık̂oa
Ĥəyardə yax lat̂t̂ak̂oa q̇ə kir-kiri mık̇ıi ċuk̂oa
Va mık̇ıi ċuk̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as
Də cinə vı t̂ondəsın yə ya kirji yijimə as